Algemene Voorwaarden webshop

 

  1. De verkoper

Atelier Adronie

Rechtsvorm: eenmanszaak met als zaakvoerder Isabel Osselaere

Adres maatschappelijke zetel: Ledigheid 55, 3210 Lubbeek

Telefoon nummer: +32 0479 31 65 94.

E-mailadres: isabel@atelieradronie.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0718.695.467

Rekening nummer: BE89 331 8363 5285

 

  2. Toepassing algemene voorwaarden

Wanneer de klant zijn bestelling bevestigt (zowel mondeling als schriftelijk), verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

 

  3. Beschrijvingen en foto's gemaakt door Atelier Adronie

Atelier Adronie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Atelier Adronie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

Atelier Adronie heeft de auteursrechten op alle afbeeldingen en/of foto’s op de website www.atelieradronie.be tenzij anders vermeld. Afbeeldingen en/of foto’s mogen enkel worden gebruikt of verspreid met schriftelijke toestemming van Atelier Adronie. Indien een afbeelding en/of foto foutief of ten onrechte gebruikte worden, geeft dit Atelier Adronie het recht een schadevergoeding te eisen.

De producten zelf, vervaardigd door Atelier Adronie zijn ook beschermd door auteursrechten tenzij anders vermeld. Auteursrechten kunnen ook aangekocht worden tegen vergoeding. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons.

 

  4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.atelieradronie.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief leveringskosten.

Atelier Adronie behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Atelier Adronie is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

 

  5. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

- via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard, American Express of Bancontact.

- overschrijving naar het rekeningnummer van Atelier Adronie

- contant

Het product is pas definitief gereserveerd voor de koper wanneer Atelier Adronie de betaling heeft ontvangen voor product en eventuele verzend/leveringskosten.

 

  6. Leveringskosten

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.  Atelier Adronie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of het facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering.

Wij leveren aan huis (gelijkvloers en in België) tegen een vergoeding van 0,45 euro per km (heen en terug) en op afspraak. Deze kost wordt  berekend na bestelling van het product en apart gefactureerd.

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het volledige factuurbedrag met leveringskosten.  Indien de levering later zou plaats vinden, om welke reden dan ook, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.  Een latere levering geeft geen recht op een schadevergoeding.

Neem contact met ons op indien u graag een product wil laten leveren in het buitenland.

 

  7. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Atelier Adronie op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

Het product is pas definitief gereserveerd voor de koper wanneer Atelier Adronie de betaling heeft ontvangen.

 

  8. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

 

  9. Risico van verzending

Atelier Adronie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens transport na ophaling. De koper is hiervoor zelf verantwoordelijk. Wij verpakken de producten zo goed mogelijk en verwachten ook voorzichtigheid van de koper.

 

  10. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 5 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen indien mogelijk. Vaak betreft het unieke stukken en is enkel herstel mogelijk. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Bij handgemaakte producten zijn kleine afwijkingen in afmetingen etc. mogelijk. Alsook maken wij gebruik van natuurlijke producten, wij hebben dus niet steeds vat op de kleuren en de eigenschappen na productie.

 

 

Algemene voorwaarden C/R en andere projecten

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/bestellingen aan en overeenkomsten met Atelier Adronie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Bestellingen/opdrachten

 1. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbank van Brugge gebracht worden.
 2. Offertes zijn, vanaf de offertedatum, 1 maand geldig behoudens prijsstijgingen die het gevolg zijn van overmacht of omstandigheden buiten de wil van Atelier Adronie.
 3. Bij goedkeuring, gelieve één exemplaar van de offerte te ondertekenen met ‘akkoord voor uitvoering’ of duidelijke bevestiging via mail te bezorgen. Indien u een eigen bestelformulier gebruikt, gelieve dit te ondertekenen met ‘akkoord volgens offerte’.
 4. Indien op verplaatsing wordt gewerkt, dient de werf bij aanvang van de werken klaar te liggen. Water en elektriciteit op de werf zijn te voorzien door en op kosten van de opdrachtgever. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Atelier Adronie te vergoeden.
 5. Indien objecten bij ophaling niet klaar liggen maar door ons moeten gedemonteerd worden, dan moeten wij daarvan tijdig ingelicht worden. Ook indien de objecten moeilijk te bereiken zijn en jullie zelf niet over de nodige uitrusting/hulpstukken zoals bijvoorbeeld een ladder beschikken.
 6. Wij doen ons best om rekening te houden met opgegeven deadlines. Maar indien Atelier Adronie de werken niet uitvoert binnen de gestelde periode kan dit nooit het voorwerp uitmaken voor een schadevergoeding.
 7. Annulering van een bestelling of opdracht is enkel mogelijk met schriftelijk akkoord. Reeds gedane onkosten dienen sowieso vergoed te worden.
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen bij natuurproducten eigen aan de eigenschappen van het materiaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor slechte resultaten die het gevolg zijn van een slechte toestand van het object of gebruikte materialen voor uitvoering van de opdracht.
 9. Monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van onze producten en eventuele afwijkingen, van welke aard ook, kunnen nimmer door de koper worden ingeroepen om hetzij de afname te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper werden bestemd.
 10. Atelier Adronie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 

Betalingen

 1. Alle facturen van Atelier Adronie dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden tenzij anders vermeld.
 2. Klachten moeten binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of dienst worden medegedeeld.
 3. Na afloop van de vervaldatum wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk naast het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.
 4. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.

 

Transport

 1. Wij zijn verzekerd voor het vervoeren van goederen tot 50 000 euro. Alsook de bewaring in het atelier is verzekerd. Objecten die een hogere waarde hebben moeten verzekerd worden door de opdrachtgever of wij passen ons aan na onderling overleg/akkoord.
 2. Wij proberen ons steeds zo goed mogelijk voor te bereiden op transporten. Wij vragen aan de opdrachtgever om ons tijdig in te lichten indien het ophaalpunt moeilijk toegankelijk zou zijn door bijvoorbeeld wegenwerken, markten, zones enkel voor vergunninghouders, etc.

 

Beeldmateriaal en auteursrechten

 1. Alle beeldmateriaal en teksten uitgegeven digitaal en schriftelijk door Atelier Adronie zijn auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal), zonder schriftelijke goedkeuring van Atelier Adronie, is niet toegestaan. Wenst u een foto of tekst te gebruiken, neem u dan contact op.
 2. Wij plaatsen van bepaalde opdrachten foto’s en vermeldingen op onze site of sociale media. Indien de opdrachtgever discrete wenst, gelieve dit tijdig door te geven.